حقوق حضانت

حضانت در لغت و عرف به معنی مراقبت، محافظت و نگهداری فرزند است. توجه داشته باشید که حضانت با ولایت، وصایت و قیومیت متفاوت است و وظایف آنها نیز متفاوت است و یا امور مالی فرزند کاری ندارد به زبان ساده نگهداری و تربیت فرزند است.

چنانچه پدر و مادر در مورد حضانت طفل توافق داشته باشند قانون دخالتی در تصمیم آنها ندارد و آن ها می توانند به ترتیب اطمینان بخشی از طفل نگهداری کنند بنابراین اگر پس از رسیدن طفل به سن قانونی که برای حضانت مادر پیش بینی شده ، والدین ادامه حضانت را به مصلحت بدانند می توانند مطابق میل و خواسته خود عمل کنند به این ترتیب اگر پدر و مادر پس از رسیدن دختر به سن هفت سالگی مصلحت بدانند که وی همچنان در حضانت مادر باقی باشد قانون نیز به توافق آنها احترام میگذارد و آن را معتبر می شناسد.

در مواردی که دادگاه با رعایت مصلحت طفل حضانت را به پدر یا مادر محول میکند پس از قطعی شدن آن طرفین باید حکم دادگاه را محترم شمارید و مفاد آن را به موقع حضانت را به پدر یا مادر محول میکند پس از قطعی شدن آن طرفین باید حکم دادگاه را محترم شمارند و مفاد آن را به موقع اجرا کند کسی که فرزند را در اختیار دارد باید مطابق دستور دادگاه رفتار کند و طفل را در اختیار فردی قراردهد که دادگاه تعیین کرده .

ماده 632 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است : اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه ، اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند ، امتناع کند به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد .هیچ یک از پدر و مادر نمی توانند از حضانت و نگهداری طفل خودداری کند زیرا حضانت حق و تکلیف آنان است و اگر هریک از پدر یا مادر که نگهداری به عهده اوست از انجام این تکلیف امتناع کند و طرف مقابل یا هریک از خویشان به مقام قضایی اطلاع دهد دادگاه پدر و مادری که عهده دار حضانت است ملزم میکند تا در این مورد اقدام کند

حقوق حضانت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول