ماه : ژوئن 2020

حقوق حضانت

حضانت در لغت و عرف به معنی مراقبت، محافظت و نگهداری فرزند است. توجه داشته باشید که حضانت با ولایت، وصایت و قیومیت متفاوت است و وظایف آنها نیز متفاوت است و یا امور مالی فرزند کاری ندارد به زبان ساده نگهداری و تربیت فرزند است.

اسکرول