وبلاگ

هادی حسینی

96 هادی حسینی p{ margin:10px 0; padding:0; } table{ border-collapse:collapse; } h1,h2,h3,h4,h5,h6{ display:block; margin:0; padding:0; } img,a img{ border:0; height:auto; outline:none; text-decoration:none; } body,#bodyTable,#bodyCell{ height:100%; margin:0; padding:0; width:100%; } #outlook a{ padding:0; } img{ -ms-interpolation-mode:bicubic; } table{ mso-table-lspace:0pt; mso-table-rspace:0pt; } .ReadMsgBody{ width:100%; } .ExternalClass{ width:100%; } p,a,li,td,blockquote{ mso-line-height-rule:exactly; } a[href^=tel],a[href^=sms]{ color:inherit; cursor:default; text-decoration:none; } p,a,li,td,body,table,blockquote{ […]

وب سایت هادی حسینی

96 وب سایت هادی حسینی p{ margin:10px 0; padding:0; } table{ border-collapse:collapse; } h1,h2,h3,h4,h5,h6{ display:block; margin:0; padding:0; } img,a img{ border:0; height:auto; outline:none; text-decoration:none; } body,#bodyTable,#bodyCell{ height:100%; margin:0; padding:0; width:100%; } #outlook a{ padding:0; } img{ -ms-interpolation-mode:bicubic; } table{ mso-table-lspace:0pt; mso-table-rspace:0pt; } .ReadMsgBody{ width:100%; } .ExternalClass{ width:100%; } p,a,li,td,blockquote{ mso-line-height-rule:exactly; } a[href^=tel],a[href^=sms]{ color:inherit; cursor:default; text-decoration:none; […]

وب سایت هادی حسینی

96 وب سایت هادی حسینی p{ margin:10px 0; padding:0; } table{ border-collapse:collapse; } h1,h2,h3,h4,h5,h6{ display:block; margin:0; padding:0; } img,a img{ border:0; height:auto; outline:none; text-decoration:none; } body,#bodyTable,#bodyCell{ height:100%; margin:0; padding:0; width:100%; } #outlook a{ padding:0; } img{ -ms-interpolation-mode:bicubic; } table{ mso-table-lspace:0pt; mso-table-rspace:0pt; } .ReadMsgBody{ width:100%; } .ExternalClass{ width:100%; } p,a,li,td,blockquote{ mso-line-height-rule:exactly; } a[href^=tel],a[href^=sms]{ color:inherit; cursor:default; text-decoration:none; […]

وب سایت هادی حسینی

96 وب سایت هادی حسینی p{ margin:10px 0; padding:0; } table{ border-collapse:collapse; } h1,h2,h3,h4,h5,h6{ display:block; margin:0; padding:0; } img,a img{ border:0; height:auto; outline:none; text-decoration:none; } body,#bodyTable,#bodyCell{ height:100%; margin:0; padding:0; width:100%; } #outlook a{ padding:0; } img{ -ms-interpolation-mode:bicubic; } table{ mso-table-lspace:0pt; mso-table-rspace:0pt; } .ReadMsgBody{ width:100%; } .ExternalClass{ width:100%; } p,a,li,td,blockquote{ mso-line-height-rule:exactly; } a[href^=tel],a[href^=sms]{ color:inherit; cursor:default; text-decoration:none; […]

حقوق حضانت

حضانت در لغت و عرف به معنی مراقبت، محافظت و نگهداری فرزند است. توجه داشته باشید که حضانت با ولایت، وصایت و قیومیت متفاوت است و وظایف آنها نیز متفاوت است و یا امور مالی فرزند کاری ندارد به زبان ساده نگهداری و تربیت فرزند است.

اسکرول